Alumni

Alumni

Format: 2020
Format: 2020
Name Field of Study Years of Stay at HYI
Wu, Yungui 吴云贵 Islamic Studies Sep 1988 to Jun 1989
Wu, Huaizhong 吴怀中 International Relations Apr 2017 to Dec 2017
Wu, Fengshi 吴逢时 Political Science Aug 2008 to Jun 2009
Wu, Xueshan 吴雪杉 Art History Sep 2011 to Jul 2012
Wu, Xu 吴旭 Anthropology Aug 2012 to Jun 2013
Wu, Chunming 吴春明 Archaeology Aug 2012 to Jun 2013
Wu, Qianjin 吴前进 Political Science Sep 2003 to Jul 2004
Wu, Xiaodong 吴晓东 Literature Sep 2003 to Jul 2004
Wu, Jie 吴洁 Political Science , Public Administration Aug 2018 to May 2019
Wu, Wen-Chin 吳文欽 Political Science Aug 2019 to May 2020
Wu, Min Sep 2006 to Jun 2007
Wu, Guosheng 吴国盛 Philosophy Sep 2004 to Jun 2005
Wu, Fei 吴飞 Anthropology Sep 1999 to Dec 2003
Wu, Zuofu 吴作富 Sociology Sep 2004 to Dec 2005
Wu, Jiang 吴疆 Religious Studies Sep 1996 to Dec 2000
Wu, Chongqing 吴重庆 Rural China Sep 2002 to Jul 2003
Wu, Eugene Mar 1998 to Feb 1999
Wu, Haiyun 吴海云 Cultural Studies, Sociology Aug 2013 to Jun 2014
Wu, Genyou 吴根友 Philosophy Jul 1999 to Jun 2000
Wu, Cuncun 吳存存 Literature Aug 2014 to Jun 2015
Wu, Songdi 吴松弟 Historical Geography Mar 1999 to May 1999
Wu, Xiaoqun 吴晓群 Religious Studies Aug 1999 to Jun 2000
Wu, Xiaohong 吴小红 Archaeology Sep 2009 to Aug 2010
Wu, Xiaoming Philosophy Jan 1998 to May 1998
Wu, Guangxing Literature Jul 2001 to Jun 2002
Wu, Wenling 邬文玲 History Sep 2001 to Dec 2002
Wu, Chi-hua 吳緝華 Chinese History Sep 1963 to Jun 1964
Wu, Shengqing 吳盛青 Literature, Modern Chinese Literature and Culture Aug 2016 to May 2017
Wu, Yun-Ming 吳允明 Theatre Arts Sep 1988 to Jun 1989
Wu, Chuan-feng 吳全峰 Law Aug 2013 to Jun 2014
Xia, Mingfang 夏明方 History Sep 2007 to Aug 2008
Xia, Junxia 夏俊霞 History Sep 1998 to Jun 1999
Xia, Chun Tao 夏春濤 Archaeology Sep 1994 to Jun 1995
Xiao, Diwen 肖棣文 Social Policy Aug 2017 to May 2018
Xiao, Bin 肖滨 Philosophy, Political Science Aug 2000 to Jul 2001
Xiao, Yongping 肖永平 Law Jul 1998 to Jun 1999
Xie, Jisheng 谢继胜 Tibetan Studies Jul 1998 to Jun 1999
Xie, Zhaoguo 谢肇国 Law Sep 1995 to Jun 1996
Xie, Qiong 谢琼 Comparative Literature Sep 2010 to Dec 2011
Xie, Yifeng 謝一峰 History Aug 2014 to Dec 2015
Xing, Wen 邢文 History Sep 1994 to Jun 1995
Xu, Guoqi 徐国琦 History Sep 1990 to May 1994
Xu, Yongming 徐永明 Comparative Literature Aug 2014 to Aug 2015, Aug 2008 to Jun 2009
Xu, Xingwu 徐兴无 Comparative Literature Aug 2000 to Jul 2001
Xu, Pei 徐沛 Visual Cultural Studies Sep 2006 to Dec 2007
Xu, Shaohua 徐少华 History Aug 1997 to Jun 1998
Xu, Youyu Philosophy Jun 1999 to Sep 1999
Xu, Zairong 徐再荣 History Aug 1999 to Jun 2000
Xu, Zhao-Ren 徐兆仁 History Jul 1998 to Jun 1999
Xu, Jun 徐君 Tibetan Studies Jul 2001 to Jun 2002

Pages