Alumni

Alumni

Format: 2020
Format: 2020
Name Field of Study Years of Stay at HYI
Zhao, Yi 趙毅 American Culture Sep 1990 to Jun 1991
Zhao, Wenhong 趙文洪 History Sep 1993 to Jun 1994
Zhao, Baisheng 赵白生 Sep 1999 to Dec 2000
Zhao, Hanyu 赵寒玉 Political Science Aug 2015 to May 2017
Zhao, Yifan 赵一凡 Literature Sep 1981 to Aug 1985
Zhao, Shukai 赵树凯 Political Science Sep 2016 to May 2017, Sep 2010 to Feb 2011
Zhao, Tingyang 赵汀阳 Chinese Thought, Philosophy Jan 2013 to May 2013
Zhao, Wenshu 赵文书 American Culture, American Literature Sep 2004 to Jun 2005
Zhao, Hui History Sep 2003 to Dec 2006
Zhao, Yingzhi Chinese Literature Sep 2005 to Jun 2006
Zhao, Weini 赵娓妮 Law Feb 2018 to Nov 2018, Sep 2005 to Aug 2006
Zheng, Zhenman 郑振满 History Sep 2007 to Aug 2008
Zheng, Jing 郑静 Architecture Aug 2018 to May 2019
Zheng, Ji’e 郑继娥 History Sep 2001 to Dec 2002
Zheng, Shi Ping 鄭世平 English Sep 1981 to Jun 1982
Zheng, Guomin 郑国民 Education Aug 2006 to Jun 2007
Zhong, Shuiying 钟水应 Economics Jul 1998 to Jun 1999
Zhong, Xiangcai 钟祥财 Economics Aug 1997 to Jan 1999
Zhong, Zhiqing 钟志清 Comparative Literature Sep 2011 to Jul 2012
Zhong, Hua 钟华 Archaeology Aug 2016 to May 2017
Zhou, Kai 周凯 Political Science Aug 2017 to May 2018
Zhou, Yi 周怡 Sociology Sep 2007 to May 2008
Zhou, Haiyan 周海燕 Sociology , Journalism Aug 2013 to Jun 2014
Zhou, Daming 周大鸣 Anthropology Aug 1998 to Jun 1999
Zhou, Xiaohong 周晓虹 Sociology Jul 1999 to Mar 2000
Zhou, Wu 周武 Chinese History Jul 2001 to Jun 2002
Zhou, Qi 周琪 International Politics Sep 1990 to Jun 1991
Zhou, Mingwei 周明偉 American Politics Sep 1992 to Jun 1993
Zhou, Weipei 周維培 History Sep 1994 to Jun 1995
Zhou, Xiang 周湘 History Sep 2004 to Jun 2005
Zhou, Changzheng 周長征 Law Aug 2006 to Jun 2007
Zhou, Fenghua 周凤华 Sep 2010 to Aug 2011
Zhou, Qi 周齐 Buddhism, Religious Studies Sep 2002 to Jul 2003
Zhou, Liu Social Policy Sep 2000 to Dec 2003
Zhou, Lian 周濂 Philosophy, Political Philosophy Aug 2016 to May 2017
Zhou, Tingsheng 周廷升 Linguistics Aug 2015 to Dec 2016
Zhoumaoka, འབྲུག་མོ་མཁར། Ethnography , Tibetan Studies Aug 2013 to Jun 2014
Zhu, Jiangang 朱建刚 Anthropology Sep 2007 to Aug 2008
Zhu, Zhaoqing Literature Aug 2019 to May 2021
Zhu, Xufeng 朱旭峰 Public Administration Aug 2008 to Jun 2009
Zhu, Haiyan
Zhu, Yuelin
Zhu, Yan 朱岩 Law Sep 2011 to Jul 2012
Zhu, Gang 朱刚 English Aug 1999 to Jun 2000
Zhu, Wanrun 朱万润 Political Philosophy Aug 2017 to May 2018
Zhu, Hong 朱虹 Literature Sep 1980 to Jun 1981, Sep 1986 to Jun 1987, Sep 1992 to Jun 1993
Zhu, Rui-xi Sep 1999 to Feb 2000
Zhu, Suli Law Aug 1999 to Jun 2000
Zhu, Zhifang 朱志方 Philosophy Jul 1998 to Jun 1999
Zhu, Haiyan

Pages