LI Xiaojie

李晓杰
Years of Stay at HYI: 
Aug 2001 to Jul 2002
Recent Publications: 

2017, Chief Editor and First Author,  Shuijingzhu Jiao Jian Tu Shi: Wei Shui Liu Yu Zhu Pian 《水经注校笺图释·渭水流域诸篇》主编和第一作者,http://www.fudanpress.com.cn/showdetail.asp?bookid=11466

2016, Second Author, Zhong Guo Xing Zhen Qu Hua Tong Shi: Qin and Han Dynasties Juan 《中国行政区划通史·秦汉卷》第二作者,http://www.fudanpress.com/news/showdetail.asp?bookid=11438

2014, First Author, Zhong Guo Xing Zhen Qu Hua Tong Shi: Five Dynasties and Ten Kingdoms Juan 《中国行政区划通史·五代十国卷》,http://www.fudanpress.com/news/showdetail.asp?bookid=9959