SUN Weiguo

孙卫国
Years of Stay at HYI: 
Sep 2005 to Aug 2006
Feb 2010 to Aug 2010

Current Research Projects and Interests: China Historiography; Pre-modern Sino-Korean relation history; China Studies in USA

Recent Publications: 

1. “An Analysis of the ‘Little China’ Ideology of Chosŏn Korea”, The Frontier History of China (中国历史学前沿), 7(2), 2012, 220-239.

2. “Legend, Identity, and History: The Historiographic Creation and Evolution of Tangun Choson and Kija Choson”, Chinese Studies in History (China and Korea: Entangled Relations, edited by Q. Edward Wang and Sun Weiguo), 44:4 (Summer 2011), 20-46.

3. “Different Types of Scholar-Official in Sixteenth-Century China: The Interlaced Careers of Wang Shizhen and Zhang Juzheng”, Ming Studies, 53 (Spring, 2006), 4-50.

4. Wang Shizhen Shixue Yanjiu《王世贞史学研究》, Beijing: Renmin  wenxue chubanshe, 2006.

5. Daming Qihao yu xiao zhonghua yishi: Chaoxian wangchao zunzhousiming wenti yanjiu,1637-1800《大明旗号与小中华意识:朝鲜王朝尊周思明问题研究,1637-1800》, Beijing: Shangwu yinshuguan, 2007.

6. Mingqing shiqi zhongguo shixue dui chaoxian zhi yingxiang: jianlun liangguo xueshu jiaoliu yu haiwaihanxue《明清时期中国史学对朝鲜之影响:兼论两国学术交流与海外汉学》, Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 2009.