WANG Shou-ren

王守仁
Years of Stay at HYI: 
Sep 1992 to Jun 1993