WANG Zhongjiang

Years of Stay at HYI: 
Mar 2010 to Jun 2010